• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
      • OZNAMY PRE RODIČOV A ŽIAKOV

      • 8. 1. 2021
      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou                                                                                            od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení rozhodnutím číslo:2021/ xxxxx:-A1810.

       Vzhľadom na aktuálne prijaté hygienické opatrenia v súvislosti s epidémiou ochorenia Covid -19 a v súlade s rozhodnutiami MŠVVaŠ SR oznamujem, že od 11.01.2021 až do odvolania sa vyučuje dištančne podľa schváleného rozvrhu.

       Žiaci vzdelávaní v duálnom systéme a vykonávajúci odborný výcvik u zamestnávateľov budú od 11.01.2021 vzdelávaní dištančne pokiaľ zamestnávateľ nevydá rozhodnutie o možnosti vykonávať odborný výcvik na pracovisku. Dištančné vzdelávanie zabezpečia majstri odbornej výchovy našej školy.

       Podrobnejšie informácie pre rodičov a žiakov sú zverejnené na stránke Edupage!

        

       V Nových Zámkoch, dňa 08.01.2021                             Ing. Jana Marenčáková, riad. školy

      • Projekt ERAZMUS + ,,Na demokracii záleží”

      • 14. 12. 2020
      • Ruch a život neutícha na našej škole ani po prechode na dištančné vzdelávanie. V uplynulých dňoch sa vybraní študenti zapojili okrem anglickej olympiády i do medzinárodného projektu z kategórie KA2 Erasmus+ s názvom ,,Na demokracii záleží”. Názov už ani nemôže byť aktuálnejší v dnešnej dobe, hoci bol navrhnutý a schválený ďaleko pred začiatkom pandémie.

       Miesto reálneho stretnutia vo švédskej Vargarde sa študenti zo siedmich krajín stretli virtuálne v konferenčných diskusných skupinách  za pomoci online nástroja BigBlueButton. Zapojení študenti s prehľadom moderného mladého občana skúmali zo svojich osobných a národných perspektív obmedzovanie ľudských práv v uplynulom roku. Následne svoje vyvodené závery kritickým okom aplikovali na postavenie demokracie v európskych krajinách. 

       Ako tomu zvyčajne býva, technika nám v dôležitých okamihoch pripomenie - kto je tu pán a kto len vďačný užívateľ. Nevyhli sme sa tomuto okamihu ani my, napriek predchádzajúcim starostlivým prípravám. Ale poučenie z prvého dňa sa naostro  premietlo do ďalších dvoch dní, ktoré prebehli hladko a bez prerušovaného spojenia počas diskusií a výmeny názorov angažovaných študentov. 

       Naši žiaci boli v týchto ťažkých časoch príznačných izolovanosťou nadšení z príležitosti vidieť a počuť vrstovníkov, s ktorými veslujú na jednej lodi. Pred sviatkami ich povzbudili zdieľané pocity úzkosti ako aj názory ohľadom budúceho diania v demokratických krajinách Európy.  

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • 9. 12. 2020
      • Naša škola, SOŠDaS, Jesenského 1, Nové Zámky, to chcela zistiť, a preto sme sa zapojili do celoslovenskej vianočnej zbierky KOĽKO LÁSKY. Naplnili sme krabice od topánok maličkosťami, ktorými potešíme seniorov v domove dôchodcov. Pre niekoho to možno bude jediný darček, ktorý tento rok dostane, preto sme do každej krabičky vložili kúsok svojho srdca. Veríme, že starčekom tieto krabičky vyčaria úsmev na tvári a zahrejú pri srdiečku.  

       Cyntia Urbaneková, MOV

      • Úspech grafikov zo SOŠ dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky medzinárodnej výtvarnej súťaži BOHÚŇOVA PALETA

      • 10. 12. 2020
      • Vyhlasovateľom výtvarnej súťaže BOHÚŇOVA PALETA je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizátorom XXIII. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže bola ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku. Súťažná téma bola : Stopy času

       Cieľom súťaže je subjektívna výpoveď žiakov na základe pozorovania a poznávania udalostí, činností, zážitkov. Súťažilo sa v technikách: kresba, maľba, grafika, kombinované techniky s možnosťou využitia a experimentovania s novými netradičnými materiálmi.

       Žiaci našej školy študijného odboru grafik digitálnych médií pod vedením učiteľa odborných predmetov Mgr. Michala Mečára dosiahli významný úspech.

       Študenti 3.B triedy sa s témou Stopy času v počítačovej grafike umiestnili: Michaela Emberová na 1. mieste v Zlatom pásme a študenti Dávid Bugyík a Filip Duffek na 1. a 2. mieste v Striebornom pásme. Študentka Monika Hulová za svoju počítačovú grafiku získala čestné uznanie.

       Z vyjadrenia Michaely Emberovej : „Na projekt s názvom Stopy času som sa rozhodla spraviť fotografiu. Základná fotografia je kameň, na ktorom je odtlačok mušle. K tomu som priložila okrúhle zrkadlo v ktorom je odraz moderného fotoaparátu, čiže išlo o kompozíciu niečoho moderného a milión rokov starého. Následne som fotografiu upravovala, zo zrkadla som spravila hodinky a pridala som tam ľudské stopy, ktoré sa postupne strácajú v hodinkách. Prácu som konzultovala s p. učiteľom Mečárom a spolužiakmi, nakoniec sme vybrali čiernobiely variant.“

       Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • 11. 12. 2020
      • Dňa 19.11.2020 sa na našej škole uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku. Olympiádu pripravili Mgr. Brigita Hornyáková a Mgr. Michaela Slivoňová.
       Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu s ochorením COVID-19 a dištančné vzdelávanie na školách, aj školské kolo olympiády sa konalo dištančnou formou.
       Do školského kola sa prihlásilo 6 žiakov z prvého a tretieho ročníka. Žiaci najskôr absolvovali test, ktorý im bol sprístupnený cez Edupage. Piati najúspešnejší v teste pokračovali v ústnej odpovedi, ktorú sme absolvovali cez Microsoft Teams. Po vypočutí si všetkých žiakov sme vyhodnotili ich odpovede a na základe získaných bodov sme určili poradie.
       Víťazom školského kola olympiády v anglickom jazyku sa stal žiak z III.A triedy Róbert Juhász, ktorý zároveň postupuje na okresné kolo. Na druhom mieste sa umiestnil Erik Damián Csekey z I. B triedy a na treťom mieste sa umiestnil Peter Diosi z I.A triedy.

      • Charitatívna akcia do ZSS LIPKA

      • 10. 12. 2020
      • Epidémia  COVID -19 nám zabránila osobnému stretnutiu s klientami zariadenia LIPKA, ale nezabránila nám v čase blížiacich sa vianočných sviatkov byť myšlienkami s nimi. A tak sme im v súlade s hygienickými opatreniami  7. decembra 2020 odovzdali balík plný prekvapení. Prejavili sme tak pocit spolupatričnosti a humánnosti voči ťažko mentálne a telesne zdravotne postihnutým spoluobčanom. Sme presvedčení, že práve v nezištnom darovaní je hodnota.

       Nech pohoda a láska z očí žiari, nech radosť zrkadlí sa v tvári nielen v deň vianočný, ale po celý rok nastávajúci

       Za SOŠ DaS, Jesenského 1, Nové Zámky PaedDr. Darina Lincéniová , Mgr. Anežka Líšková Farkašová, 

       Mgr. Jarka Martinčeková

      • Oznam pre zákonných zástupcov žiakov/plnoletých žiakov

      • 10. 9. 2020
      • Upozorňujeme, že po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy

       v trvaní viac ako 3 dni

       zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

        

       Ing. Jana Marenčáková, riaditeľka školy

      • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

      • 24. 8. 2020
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

      • Európsky deň jazykov – 26.9.2020

      • 21. 10. 2020
      • Ako dlhoroční účastníci medzinárodných projektov sme tento deň cítili nutkanie osláviť Európsky deň jazykov s našimi milými študentmi a vyzdvihnúť tak dôležitý aspekt dorozumievania sa v čo najširšom spektre rečí a symbolov sveta. 

       Tento rok sme sa zamerali na zvláštnosti a podobnosti vybraných jazykov, aby sme poukázali na prepojenia rôznych druhov medzi jednotlivými jazykmi vo svojich skupinách. Tieto prepojenia svojim pôvodom častokrát siahajú až do dávnej minulosti.

       Premietanie krátkych videí z internetových zdrojov umocnil potrebu osvojiť si základné frázy a zvyklosti kultúry či krajiny, ktorú sa chystáme prebádať a bližšie spoznať, nakoľko si nikdy nemôžme byť istí kam nás pomyselný vietor na plavbe životom zaveje.

       Po viac-menej teoretickej časti bloku oslavy jazykov nasledovala hra s cieľom identifikovať vypočutý jazyk a následne rozlúštiť význam krátkych často používaných fráz a viet v rôznych svetových jazykoch. Hra nesklamala a vyčarila množstvo úsmevných okamihov v zohraných  kolektívoch tried.

       Už dnes vieme, že o rok nás tento pozitívny ohlas a odpozorované skúsenosti inšpirujú k zostaveniu nových aktivít pre našich žiakov na oslavu jazykovej rozmanitosti našej planéty.

        

      • Usmernenia na hodnotenie žiakov

      • 28. 4. 2020
      • V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom

       roku 2019/2020 (aktualizácia)  podľa bodu 4 Zásad hodnotenia 

        

        

       určujem na základe posúdenia vzdelávacích štandardov v školských

       vzdelávacích programoch

        

        

       zoznam predmetov, ktoré nebudú klasifikované v II. polroku školského roka  2019/2020 nasledovne (žiak na vysvedčení bude mať z príslušného predmetu – absolvoval/a):

        

       Učebné odbory:

       Autoopravár mechanik – telesná a športová výchova, odborný výcvik

       Autoopravár elektrikár - telesná a športová výchova, odborný výcvik, elektrické merania

       Kaderník -  telesná a športová výchova, odborný výcvik

       Kuchár -  telesná a športová výchova, odborný výcvik

       Čašník, servírka -  telesná a športová výchova, odborný výcvik

       Cukrár -  telesná a športová výchova, odborný výcvik, odborné kreslenie – II. ročník

       Študijné odbory:

       Autotronik -  telesná a športová výchova, odborný výcvik

       Kozmetik -  telesná a športová výchova, odborný výcvik

       Grafik digitálnych médií -  telesná a športová výchova

       Prevádzka a ekonomika v doprave - telesná a športová výchova, prax -  II. ročník, aplikovaná informatika – III. ročník

       Odbory nadstavbového štúdia:

       Spoločné stravovanie – telesná a športová výchova

       Vlasová kozmetika - telesná a športová výchova, odborná prax

       Dopravná prevádzka  - telesná a športová výchova

       Podnikanie v remeslách a službách - telesná a športová výchova, cvičenia z administratívy a korešpondencie

       O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov bolo rozhodnuté v čase mimoriadnej situácie  po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky  v súlade

       s vyššie uvedenými bodmi v zmysle citovaného usmernenia.

       Ďalej upozorňujem na odstavec citovaného usmernenia pre Postup do vyššieho ročníka:

       1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t. j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v nasledujúcich bodov 2 a 3.
       2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.08.2020, v končiacich ročníkoch do 07.05.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
       3. V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020, v končiacich ročníkoch do 07.05.2020.

        

        

        

        

       Nové Zámky, 29. apríla 2020

        

        

       Ing. Jana Marenčáková, v. r.

                                                                                                                        riaditeľka školy

      • Stránkové dni na sekretariáte školy

      • 21. 4. 2020
      • Stránkové dni na sekretariáte školy sú:  utorok - od 9,00 h do 12,00 h 

                                                               štvrtok - od 9,00 h do 12,00 h 

        

       Vstup do budovy školy je možný pri dodržaní prísnych hygienických opatrení vydaných ÚVZ SR.

      • Dôležitý oznam výchovnej poradkyne

      • 16. 4. 2020
      • Vážení rodičia, žiaci, oznamujem Vám, že počas prerušenia vyučovania na škole v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu, ma môžete kontaktovať za účelom riešenia Vašich potrieb( integrovaní žiaci a ich vyšetrenia na CPPP a P, rediagnostiky, prihlášky na vysoké školy, stres  z maturitných skúšok a iné problémy osobného charakteru).

       môj kontakt: Mgr. Jarmila Martinčeková, odborný zamestnanec

       mail: jarmilamartincek@gmail.com      mobil: 0904 300597

       konzultačné hodiny:

       párny týždeň:      utorok, 08: 00 hod. – 12: 30 hod.

                                     piatok, 10: 30 hod. – 12: 30 hod.

       nepárny týždeň:  pondelok,  10: 30 hod. – 12: 30 hod.

                                     utorok, 08: 00 hod. – 12: 30 hod.

       každý štvrtok,     09:00 hod – 12:30 hod – konzultácie v budove školy na Jesenského ulici v učebni č. 16

        „SPOLU TO ZVLÁDNEME“

      • Informácia k prijímacím skúškam pre školský rok 2020-2021

      • 16. 4. 2020
      • Na základe opatrenia, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR dňa 24.03.2020 upozorňujem na nasledovné zmeny v prijímacom konaní na školský rok 2020-2021:

       • Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020.           
       • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
       • Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.
       • Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

        

        

                                                                                                           Ing. Jana Marenčáková

                                                                                                                 riaditeľka školy

      • Dôležitý oznam – nová web stránka

      • 30. 3. 2020
      • Vážení pedagógovia, vážení rodičia,

       počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu vznikla ako nástroj oficiálnej komunikácie MŠVVaŠ SR webová stránka  https://www.ucimenadialku.sk/

       Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia.
       V jednotlivých častiach sú odporúčania pre vyučujúcich aj pre manažmenty škôl, ako postupovať v čase prerušenia vyučovania pri rešpektovaní možností a potrieb jednotlivých žiakov a študentov, rodičov i učiteľov.
       Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov.

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Utorok 26. 1. 2021
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje