• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
      • OZNAM

      • 31. 8. 2021
      • Vážení rodičia milí študenti!

       Oznamujeme Vám, že vo štvrtok 02.09.2021 naša škola otvorí svoje brány a spoločne začneme nový školský rok 2021/2022.

       Aktuálna situácia nie je ľahká, ale veríme, že sa nám spoločne zodpovedným prístupom podarí školu udržať v prezenčnom režime.

       Organizácia prvých  vyučovacích dní šk. roka 2021/2022 bude nasledovná:

       1. Nástup žiakov je od 8,00h do vykonania ranného filtra.
       2. Všetky triedy sú zadelené do učební v budove na Jesenského ul. – pozri Príloha – zadelenie do učební dňa 009.2021
       3. Vstup do areálu školy majú povolení len žiaci, ktorí sa pri vstupe do areálu školy/pri bráne/preukážu Potvrdením o bezpríznakovosti  cez Edupage – sekcia Vyhlásenia a v prípade žiakov 1.roč. vyplnením a podpísaným tlačivom.(Možnosť stiahnutie v článku odkazy)
       4. Dozor sa bude vykonávať pri vstupe /pri bráne/ a kontrolovať  Vyhlásenia o bezpríznakovosti u všetkých žiakov školy.
       5. Žiak bez platného vyhlásenia nemôže vstúpiť do areálu školy!
       6. Zákonní zástupcovia nemajú povolený vstup do areálu školy! Všetky informácie pre zákonných zástupcov budú zverejnené v Edupage.
       7. Ranný filter sa bude vykonávať v hlavnej budove pri vstupe.
       8. Triedni učitelia budú organizovať žiakov svojich tried tak, aby boli dodržané všetky usmernenia vyplývajúce z usmernení MŠVVaŠ a ÚVZ SR, RÚVZ.
       9. Po úvodných informáciách triedneho učiteľa odznie štátna hymna a príhovor riaditeľky školy.
       10. Majstri odbornej výchovy budú informovať žiakov o zadelení na odborný výcvik, prax a odbornú prax.
       11. Vyučovanie v deň 03.09.2021 bude skrátené. Časový rozpis bude zverejnený na Edupage a v zborovni.

        

        Ing. Jana Marenčáková

       V Nových Zámkoch, 31.08.2021                                                         riaditeľka školy

      • Usmernenie k organizácii vyučovania od 01.09.2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID - 19

      • 26. 8. 2021
      • MŠVVaŠ SR  za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo na základe platných zákonov, vyhlášok aj opatrení a rozhodnutí ÚVZ SR manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

        

       Výchovno- vzdelávací proces na SOŠ dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky sa bude realizovať nasledovne:

        

     • VYHODNOCOVACIA PORADA za školský rok 2020/2021
      • VYHODNOCOVACIA PORADA za školský rok 2020/2021

      • 15. 7. 2021
      • Dňa 30.06.2021 sa uskutočnila vyhodnocovacie porada zamestnancov SOŠ dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky.

       Predsedovia jednotlivých predmetových komisií zhodnotili výchovno-vzdelávacie výsledky v svojich komisiách, dištančné vzdelávanie, vyhodnotili prácu členov predmetovej komisie. Podali návrhy do budúceho školského roka,  poďakovali za spoluprácu všetkým kolegom.

     • Zamestnanci SOŠ dopravy a služieb odprevadili svojich kolegov dôchodcov.
      • Zamestnanci SOŠ dopravy a služieb odprevadili svojich kolegov dôchodcov.

      • 15. 7. 2021
      • Dňa 28.6.2021 sa zamestnanci SOŠ dopravy a služieb rozlúčili so svojimi dlhoročnými kolegami, ktorí si od septembra budú užívať zaslúžený dôchodok. Ing. Jana Marenčáková, riaditeľka školy, poďakovala Ing. Judite Borbélyovej, Ing. Anne Mančuškovej a Ing. Ľudovítovi Zórádovi za ich pedagogický talent, odhodlanie vychovávať zo žiakov zodpovedných odborníkov  a dlhodobé formovanie dobrého mena SOŠ dopravy a služieb, Jesenského 1 v Nových Zámkoch.

       Želáme  odchádzajúcim kolegom veľa zdravia a pohody v ich krásnom období jesene života.

     • Odovzdávanie ocenení
      • Odovzdávanie ocenení

      • 29. 6. 2021
      • Odovzdávanie ocenení úspešným reprezentantom školy zo študijnégo odboru grafik digitánych médií:
       Michaela Emberová
       Dávid Bugyík
       Filip Dufek
       Timea Svetková
      • Chcete si doplniť vzdelanie ?

      • 9. 6. 2021
      • Ponúkame štúdium v študijných odboroch nadstavbového štúdia:

        

       6426 L vlasová kozmetika – pre absolventov učebného odboru kaderník,

        

       3757 L dopravná prevádzka – pre absolventov učebného odboru autoopravár – mechanikautoopravár – elektrikár,

        

       6403 L podnikanie v remeslách a službách – pre absolventov učebných odborov rôzneho zamerania.

        

       Prihlášky si môžete podať do 31.07.2021. Štúdium je 2-ročné.

       Bližšie informácie: sos@sosdsnz.sk

                                      t. č. 035/6428 642

     • Úspech SOŠ dopravy a služieb v Nových Zámkoch na Great Gatsby párty.
      • Úspech SOŠ dopravy a služieb v Nových Zámkoch na Great Gatsby párty.

      • 18. 6. 2021
      • Dňa 19.5.2021 sa naše žiačky III.A odboru kozmetik zúčastnili medzinárodnej online súťaže v líčení na tému Great Gatsby párty 1920´s.  Išlo o tímovú prácu našich kozmetičiek a kaderníčok pod odborným dohľadom majsterky OV odboru kozmetik Bc. Heleny Vargovej v spolupráci majsteriek OV odboru kaderník
      • POĎAKOVANIE

      • 4. 6. 2021
      • Naša SOŠ dopravy a služieb je dlhoročným členom Slovenskej barmanskej asociácie. V týchto ťažkých časoch našu školu   SKBA  v spolupráci so sponzormi podporila  hodnotnými produktami, ktoré využijeme pri skvalitňovaní prípravy mladých barmanov. Sponzorské produkty si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

       Ďakujeme

     • Young Car Mechanik 2020
      • Young Car Mechanik 2020

      • 21. 5. 2021
      • Stredná odborná škola dopravy a služieb , Jesenského 1, Nové Zámky  sa v období pred pandémiou zapojila do medzinárodnej súťaže Young Car Mechanik 2020, kde v národnom kole v januári 2020 dostali vybraní aktívni žiaci autoopravárenských odborov možnosť  online formou obhájiť svoje vedomosti. A obhájili ich úspešne. Opäť dokázali pod vedením svojich pedagógov vysokú odbornosť a zvýšili tak atraktívnosť povolania autotronik a autoopravár.

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Streda 22. 9. 2021
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje